ДОГОВІР №____
про надання послуг делегування доменного імені

м. Черкаси                                                                                                      «__» ________ 2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МакЛаут-Сервіс», в особі директора Панафіднікова Олександра Юрійовича, що діє на підставі Статуту, надалі ВИКОНАВЕЦЬ (також Провайдер по тексту цього Договору), з однієї сторони, та _______________________, в особі директора _________________ ,  який діє на підставі _____________.  надалі ЗАМОВНИК (також Абонент по тексту цього Договору), з іншої сторони, що іменуються разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Виконавець надає замовнику послугу з делегування доменного імені у вибраній Замовником доменній зоні.
1.2. Делегування доменного імені відбувається тільки після 100% оплати;
1.3. Послуга вважається  виконаною в момент реєстрації доменного імені;
1.4. Якщо після оплати, доменне ім'я, яке було вибрано Замовником вже зайнято, то Замовник повинен вибрати інше ім'я.
1.5. Делеговане доменне ім'я являється повноправною власністю ЗАМОВНИКА, використання якого регламентується правилами доменної зоні в якій зареєстровано Доменне ім'я.

2. Ціни і Порядок розрахунків
2.1. Вартість послуг за даним Договором визначається відповідно до умов, що діють та публікуються на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою www.mclaut.com,  та на перший розрахунковий період вказується в Додатку №1 до Договору. Розрахунковим періодом вважається термін 12 календарних місяців.
2.2. При зміні тарифів плата за наступний розрахунковий термін отримання послуг нараховується з урахування змін тарифів.
2.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг у разі відсутності оплати за наступний розрахунковий період.
2.4. В разі розірвання Договору за ініціативою ЗАМОВНИКА невикористану частину авансу ВИКОНАВЕЦЬ не повертає.

3. обов'язки І Права сторін

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
3.1.1. Виконувати та дотримуватись умов цього Договору.
3.1.2. Надавати ЗАМОВНИКУ замовлені ним послуги щогодини та цілодобово, за винятком часу, необхідного для проведення ремонтних та профілактичних робіт, які будуть плануватись на час, коли це може завдати найменшої шкоди ЗАМОВНИКУ.
3.1.3. Інформувати ЗАМОВНИКА про зміни тарифів, перерви у наданні послуг, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою www.mclaut.com .

3.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:
3.2.1. Виконувати та дотримуватись умов цього Договору.
3.2.2. Прийняти та своєчасно і в повному об’ємі оплатити послуги відповідно до умов Договору.
3.2.3. Не вчиняти дій які завдають або можуть завдати шкоди ВИКОНАВЦЮ та іншим особам, а також дій які порушують законодавство України та норми міжнародного права с приводу інформації, її передачі та захисту.
3.2.4. Надати ВИКОНАВЦЮ повну і достовірну інформацію про себе, а також контактний E-mail. У разі зміни такої інформації, а також зміні E-mail, або втрати доступу до нього, письмово сповістити про це ВИКОНАВЦЯ у 10 денний термін.
3.2.5. Самостійно відповідати за збитки спричинені шляхом використанням послуги.
3.2.6. ЗАМОВНИК надає свою згоду на отримання повідомлень на електронну пошту, с приводу надання послуг в рамках цього Договору.
3.2.7. Не розголошувати дані доступу до своєї Облікового запису третім особам. У разі порушення, всю відповідальність за дії третіх осіб на Облікового запису Замовника несе лише Замовник.

3.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право
3.3.1. За власною ініціативою змінювати встановлені ним ціни та тарифи на послуги.
3.3.2. Призупинити або негайно припинити надання Послуг та/або відключити програмне, апаратне забезпечення, видалити ресурс або реєстрацію Замовника з попереднім або без попереднього повідомлення у випадках порушення умов цього Договору або у інших випадках передбачених чинним законодавством України та норм міжнародного права. При цьому визначення рівня порушення визначається ВИКОНАВЦЕМ виключно з його суб’єктивної точки зору і не підлягає роз’ясненню ЗАМОВНИКУ.

4.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ або третіми сторонами за будь–які затримки, переривання, збиток або втрати, що відбуваються через :
а) дефекти в будь – якому електронному або механічному устаткуванні, що не належить ВИКОНАВЦЕВІ;
б) проблеми при передаванні даних або з’єднанні,
в) події, які трапились не з вини ВИКОНАВЦЯ;
г) обставини непереборної сили.
4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не контролює та ні в якому разі не відповідає за зміст інформації, яка розміщується ЗАМОВНИКОМ. За всю інформацію, що передається, отримується, розміщується ЗАМОВНИКОМ з використанням послуги ВИКОНАВЦЯ відповідає сам ЗАМОВНИК.
4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не нестиме відповідальності за будь–які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті використання або неможливості використання послуг ЗАМОВНИКА.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ та інші умови:
5.1. Договір вступає в дію з моменту надходження коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ
5.2. Договір діє протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців.
5.3. Термін дії Договору може бути продовжений лише за зверненням ЗАМОВНИКА до ВИКОНАВЦЯ за 30 календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, про продовження договору на строк 12 місяців, а також, за умови оплати на наступний період.
5.4. Договір діє у разі зміни реквізитів Сторін, зміни статутних документів Сторін, включаючи, але не обмежуючись, зміни власників, організаційно-правової форми та ін., лише у разі дотримання п.3.2.4. цього Договору.
5.5. Договір, складений на українській мові у двох примірниках (по одинці для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.
5.6. Підписуючи договір ЗАМОВНИК добровільно надає свою згоду на обробку персональних даних, які стали відомими в результаті правових відносин, з метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних».


6. Реквізити сторін:

Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МакЛаут – Сервіс»
ЄДРПОУ: 37400265, 
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Кірова 55,
оф. 49
Р/р: 26005124788 в ВАТ АБ «Укргазбанк»
 м. Київ, МФО: 320478 
№ свід: 200052760                   
Податковий №: 374002623019
Є платником податку на прибуток юридичних осіб  на загальних підставах    
Тел.(0472) 56-40-09, ф. 32-87-39,
моб.(093) 488-20-24

 Директор _____________ Панафідніков О.Ю.

Замовник:

 


Додаток № __  від  «__» _________   2013
До Договору №___   від «__» ________   2013

Сторони домовились, що ВИКОНАВЕЦЬ здійснює надання послуг делегування наступного доменного імені:____________________________________

 

Назва послуги

Ціна,
(без урахування ПДВ) грн..

ПДВ 20 %,
грн..

Ціна, (з урах. ПДВ),
грн..

1.

Делегування доменного імені

 

 

 

 

Разом сума:

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквізити сторін

Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МакЛаут – Сервіс»
ЄДРПОУ: 37400265, 
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Кірова 55,
оф. 49
Р/р: 26005124788 в ВАТ АБ «Укргазбанку»
 м. Київ, МФО: 320478 
№ свід: 200052760                    
Податковий №: 374002623019
Є платником податку на прибуток юридичних осіб  на загальних підставах    
Тел.(0472) 56-40-09, ф. 32-87-39,
моб.(093) 488-20-24

 Директор ______________ Панафідніков О.Ю.

Замовник: