McLaut
Главная Маклаут ТВ Статистика Точки присутствия Оплата услуг Цены Хостинг Форум Акции Обслуживание Правила О нас
Камеры города Лифты Точки Free WiFi Цены WiFi Почта Услуги GEPON Оферта
Mclaut ТВ - Публічний договір
Mclaut ТВ - Публічний договір
.: Дата публикации: 24.09.2015 20:17 :: Автор: Администратор :: Просмотров: 9857 :.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг
(кабельне телебачення)

Цей Публічний договір є офіційною пропозицією (оферта) Провайдера будь-якій фізичній особі, яка в подальшому виступає як Абонент, і регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг, в частині кабельного телебачення.

Договір є Публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України і має юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Даний документ розроблений та затверджений у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. (із змінами), Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 (із змінами), Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29.11.2012 р. № 624.

1.2. Даний документ регулює відносини з приводу надання Провайдером послуг абонентам.

1.3. Даний документ є обов'язковими для виконання Провайдером з моменту його оприлюднення на сайті Провайдера та у засобах масової інформації.
Для Абонента даний документ є обов'язковими лише з моменту укладення ним Договору (Акцепту).

1.4. Даний документ у відповідності до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Провайдера, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг.

1.5. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття вказаних умов, здійснивши передплату за замовлені послуги, або почавши користуватись Послугами, фізична особа цим самим погоджується з умовами даного Договору, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Абонент.

1.6. З урахуванням положень ст. 633 ЦК України, даний Договір є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.7. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Сторони домовились, що прийняття пропозиції, в розумінні цього Публічного договору, є Акцепт Абонента.

1.8. Місце укладення Публічного договору є місце надання послуги.

2. Терміни та визначення Договору.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають значення наведені нижче.
Інші терміни, що використовуються в Договорі, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

Публічний договір – Договір, що регулює взаємні відносини між Провайдером та Абонентом у процесі надання послуг кабельного телебачення та згідно з яким, Провайдер зобов'язується надавати за умови технічної можливості послуги кабельного телебачення кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати їх вартість.

Послуга кабельного телебачення — послуга із забезпечення Абонента можливості перегляду обраного Пакету телеканалів (згідно тарифного плану) на договірних засадах.

Підключення до послуги – комплекс заходів з організації кабельного з'єднання, підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі.

Абонент – споживач (фізична особа, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності), що замовляє та отримує послуги кабельного телебачення виключно на умовах цього Договору.

Провайдер – юридична або фізична особа – підприємець, що діє на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, включена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Національної комісії з питань регулювання зв'язку України та працює під торговою маркою «McLaut».
Особливості правового статусу Провайдера, як фізичної особи — підприємця, регламентовані главою 5 Цивільного кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України та іншими актами підприємницького законодавства.

Сторони Договору (Сторони) – Провайдер з однієї сторони та Абонент з іншої сторони.

Згода Абонента (акцепт) – погодження Абонента з умовами даного Договору, що підтверджують замовлені для користування Послуги та/або оплата замовлених Послуг.

Територія – територія розміщення мережі, на якій Провайдер має технічну можливість забезпечувати абонентам надання телекомунікаційних послуг.

Абонентська плата – фіксований платіж, який встановлює Провайдер для Абонента за можливість перегляду на постійній основі обраного Пакету телеканалів (згідно тарифного плану) незалежно від факту отримання послуг.

Пакет телеканалів – перелік телеканалів, доступ до перегляду яких Провайдер пропонує Абоненту в складі програмної послуги та надає відповідно до умов Договору. Перелік телеканалів розміщений на сайті Провайдера http://mclaut.com/tv.

Сайт Провайдера – сайт Провайдера, в мережі Інтернет, розміщений за адресою http://mclaut.com.

Тарифи – документ, що містить перелік послуг кабельного телебачення, які надаються Провайдером, та їхню вартість. Тарифи встановлюються (змінюються) Провайдером в односторонньому порядку та доводяться до відома Абонента в порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства та цим Договором. При затвердженні нових тарифів попередні втрачають свою силу. Тариф на послугу, що є предметом цього Договору опублікований на сайті http://mclaut.com/tv.

Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних послуг.

Додаткові послуги – замовлені послуги та/або роботи, які надаються Провайдером Абонентові за додаткову плату згідно діючих тарифів.

Місце надання послуги – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом у Заяві-замовленні адресою, що перебуває в зоні покриття McLaut, за якою він бажає отримувати послуги кабельного телебачення; місце розміщення індивідуальних технічних засобів прийому Абонента, за умови наявності у Провайдера технічної можливості.

Заява-замовлення – документ, у якому Абонент повідомляє своє прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, контактний телефон, електронну пошту, місце надання послуги, тарифний план, що ним обирається, інше.

Особистий кабінет Абонента - це інтерфейс біллінгової системи, що являє собою систему програмного забезпечення, захищену паролем та розташовану на серверах Провайдера, в якій Абонент має змогу отримувати дані, щодо поточного стану балансу, платежів та нарахувань, перевіряти взаєморозрахунки з Провайдером, отримувати довідкову інформацію та ін. Для використання Особистого кабінету достатньо знати логін та пароль, які Абонент отримує з карткою доступу при підключенні до телекомунікаційної мережі McLaut. Інтерфейс біллінгової системи розташований за адресою: http://bill.mclaut.com.

Особовий рахунок Абонента — персональний рахунок Абонента, що ідентифікує Абонента в біллінговій системі Провайдера, та використовується при здійсненні Абонентом оплати замовлених послуг.

Розрахунковий період — період, за який Абоненту здійснюється нарахування абонентської плати.

Повідомлення Абонента – повідомлення, що надсилаються Провайдером Абонентові у будь-який спосіб.

Тимчасове призупинення – обмеження Провайдером роботи телекомунікаційної мережі. Тимчасове призупинення можливе в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційної мережі, а також у випадках, передбачених п. 5.6., 6.1.9. та розділом 7 даного Договору.

Припинення надання послуги – остаточне припинення Провайдером надання Абоненту послуги внаслідок припинення дій чи зміни умов Договору, в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених чинним законодавством.

Обробка персональних даних – збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення тощо, відомостей про фізичну особу.
Абонент дає свою згоду та надає Провайдеру право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Провайдером третім особам для ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом, здійснення розсилання абонентам повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Провайдера, телефонного опитування абонентів з метою з'ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Провайдера.

3.Предмет Договору.

3.1. Згідно умов цього Договору, Провайдер виконує роботи по підключенню до кабельної телемережі кінцевого обладнання Абонента та зобов'язується надавати Абоненту програмну послугу з доступу до перегляду телевізійних каналів відповідно до обраного Абонентом Пакету телеканалів, а також Додаткові послуги, а Абонент зобов'язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати вартість отриманих послуг та виконувати інші обов'язки Абонента, визначені цим Договором та вимогами чинного законодавства України.

3.2. Послуги, надання яких згідно з даним Договором забезпечується Провайдером, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг, встановлених чинним законодавством України, у відповідності до вимог Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295.

3.3. Послуга згідно цього Договору, надається Провайдером Абоненту за наявності всієї сукупності перерахованих умов:

3.3.1. знаходження місця надання послуги у зоні покриття кабельної телемережі Провайдера;

3.3.2. відповідності індивідуальних технічних засобів прийому Абонента вимогам, встановленим Провайдером та перебування їх у належному функціональному стані;

3.3.3.перебування Провайдера та Абонента у договірних відносинах;

3.3.4. наявності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання програмної послуги згідно чинних тарифів Провайдера.

3.4. Межею відповідальності між Провайдером та Абонентом є місце перетину кабелем меж приміщення Абонента.

3.5. Термін дії послуги – 24 години на добу, 7 діб на тиждень протягом строку дії Договору.

3.6. Абонент є кінцевим користувачем і не має права демонстрації, розповсюдження прийнятого телевізійного сигналу за межами місця надання послуг. Абонент може мати декілька місць надання послуг, для кожного з яких оформляється окрема Заява-замовлення.

4.Порядок підключення.

4.1. Провайдер, за наявності Технічної можливості, вступає у договірні відносини з Абонентом за умови, що Абонент є власником, наймачем чи орендарем Місця надання послуг, у якому бажає отримувати Телекомунікаційні послуги.

4.2. Абонент заповнює Заяву-замовлення особисто (Додаток № 1 до Договору). Заява-замовлення, підписана Абонентом та виконання інших вимог зазначених в описі тарифного плану або акції, що обрана абонентом, є підставою для підключення кінцевого обладнання Абонента до мережі та надання Абоненту послуг кабельного телебачення, які він замовив. Підключення до мережі та надання Абоненту послуг кабельного телебачення проводиться упродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви – замовлення.

5.Порядок розрахунків.

5.1. Послуга по даному Договору надається на умовах передплати, згідно встановлених тарифів, яка вноситься Абонентом до початку фактичного отримання послуги.
Усі платежі здійснюються Абонентом тільки в гривнях.

5.2. Розрахунки за спожиті послуги здійснюються Абонентом на основі обраного тарифного плану та додатково замовлених послуг.

5.3. Нарахування Абонентської плати здійснюється Провайдером з дати фактичного надання послуги. Дата фактичного надання послуги являється датою підключення Абонента до мережі Провайдера.

5.4. В період дії Акційних умов Провайдера, порядок нарахування та здійснення розрахунків здійснюється відповідно до Регламенту проведення акції, розміщеному на сайті Провайдера.
По закінченню терміну дії Акційних умов, тарифікація послуг здійснюється відповідно до основного тарифного плану, вказаного в умовах проведення кожної акції.

5.5. Розрахунковий період для Абонента встановлюється згідно діючого тарифу.
Інформація про діючі тарифи розміщена на сайті Провайдера - http://mclaut.com/tv.

5.6. У разі відсутності грошових коштів на балансі в особистому кабінеті Абонента у розмірі, достатньому для отримання програмної послуги згідно чинних тарифів Провайдера, останній призупиняє надання Послуги кабельного телебачення.
Відновлення надання призупиненої послуги здійснюється протягом трьох робочих днів після поповнення балансу у достатній сумі, котра включає витрати Провайдера, пов'язані із повторним підключенням Абонента до мережі Провайдера (згідно діючих тарифів).

5.7. Після закінчення розрахункового періоду, Провайдером здійснюється перерахунок коштів, виходячи з вартості фактично наданих послуг. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду, вони переносяться на наступний період.

5.8. У разі несвоєчасної оплати за надані Провайдером послуги, Абонент сплачує пеню, яка обчислюється виходячи з вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня. Сплата Абонентом пені, правомірне скорочення переліку послуг чи припинення їх надання, не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому послуги.

5.9. Всі оплати за Договором здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера за допомогою електронних терміналів самообслуговування, безготівкових банківських розрахунків, платіжних карток та іншими доступними способами (при оплаті послуг Абонент обов'язково вказує номер свого особового рахунку).

5.10. Інформація про перелік та місцезнаходження (адреси) пунктів прийому платежів, знаходиться на сайті Провайдера - http://mclaut.com/pay.

5.11. Перед здійсненням чергової оплати замовленої послуги, Абонент зобов'язаний ознайомлюватись із умовами їх надання та вартістю. Оплатою Абонент підтверджує, що ознайомився із чинним тарифами на послуги, що розміщені на сайті Провайдера та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Провайдером на визначених умовах.

5.12. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до діючих тарифів, встановлених на момент надання таких послуг.

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Абонент має право:

6.1.1. Отримувати від Провайдера послуги кабельного телебачення та Додаткові послуги, що замовлені Абонентом, у порядку, передбаченому цим Договором.

6.1.2. На отримання від Провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання програмних послуг, а також інформації про надані програмної послуги.

6.1.3. На відшкодування прямих збитків, наявність та розмір яких доведено у судовому порядку, що були заподіяні внаслідок невиконання або неналежного виконання Провайдером його обов'язків, передбачених цим Договором та вимогами чинного законодавства.

6.1.4. Розірвати Договір у разі відсутності потреби в послугах кабельного телебачення. При цьому, якщо розірвання Договору відбувається за ініціативою Абонента раніше закінчення першого розрахункового періоду, первинна оплата (залишок суми) за послугу кабельного телебачення, сплачена Абонентом, останньому не повертається.

6.1.5. Вимагати від працівників Провайдера пред'явлення службового посвідчення під час їхньої роботи в будинках.

6.1.6. Оскаржувати дії працівників та посадових осіб Провайдера в разі порушення ними прав Абонента шляхом звернення до адміністрації Провайдера та оскаржувати неправомірні дії Провайдера у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.1.7. Переоформити даний Договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

6.1.8. Подавати звернення щодо якості надання або відсутності послуг кабельного телебачення, зателефонувавши до абонентського відділу або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу Провайдера, за умови дотримання положень п. 10.3. Договору.

6.1.9. Призупинити дію Договору на період не більше 60 (шістдесяти) діб, впродовж одного календарного року, із збереженням, за наявності, авансових коштів на балансі в особистому кабінеті Абонента на період призупинення.
При цьому, Абонент зобов'язаний повідомити Провайдера письмовою заявою не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до визначеної дати про призупинення на визначений термін дії Договору з певних причин та обставин (ремонт, тимчасовий від'їзд тощо), або переоформлення Договору. Призупинення дії Договору здійснюється за умови сплати існуючої заборгованості, якщо така була.

6.1.10. Розірвати Договір у разі відсутності потреби в послугах кабельного телебачення або через інші обставини, попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до визначеної дати.
При цьому, Договір зупиняє свою дію лише після погашення Абонентом наявної заборгованості за цим Договором.

6.2. Абонент зобов'язаний:

6.2.1. Виконувати умови та дотримуватись вимог цього Договору та чинного законодавства.

6.2.2. Своєчасно здійснювати оплату замовлених та отриманих послуг кабельного телебачення, у розмірах та у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Вчасно ознайомлюватися з інформацією, що опубліковується для абонентів, в інформаційних джерелах Провайдера. Абонент не має право пред'являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

6.2.4. Використовувати лише індивідуальні технічні засоби прийому та зберігати абонентську лінію від кінцевого обладнання до точки підключення її до телекомунікаційної мережі.

6.2.5. Не допускати використання на комерційній основі індивідуальних технічних засобів прийому для надання програмних та будь-яких інших послуг третім особам.

6.2.6. Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати (загальний термін позовної давності, визначений Цивільним кодексом України). Надавати на вимогу уповноважених представників Провайдера відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату Абонентом отриманих/замовлених послуг.

6.2.7. У разі необхідності, не перешкоджати та надавати вільний доступ до місця надання послуг працівникам Провайдера з метою перевірки якості сигналу, проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт.

6.2.8. Дотримуватись умов експлуатації та користування мережею:
- не підключатися самовільно або не підключати третіх осіб до мережі;
- не проводити самовільно роботи з ремонту, перенесення, розгалуження мережі, які можуть призвести до пошкодження обладнання, кабелів, розподільчих пристроїв, погіршення якості сигналу та інших недоліків в роботі мережі, а також спричинити незручності або шкоду Провайдеру та/чи іншим абонентам;
- не підключати до мережі пристрої, які випромінюють завади.

6.2.9. Своєчасно інформувати Провайдера про недоліки в роботі мережі, які впливають на якість послуг та які зачіпають інтереси Абонента, сприяти Провайдеру в збереженні обладнання та інших елементів мережі, з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання та підтримки функціонального стану системи.

6.2.10. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини, витрати Провайдера, пов'язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законодавством.
Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється Актом пошкодження майна (далі – Акт) у 2 (двох) примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом. У разі відмови Абонента від підписання Акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

6.2.11. Повідомляти Провайдера на його запит, у тому числі письмово, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг кабельного телебачення.

6.2.12. Повідомляти Провайдера письмовою заявою у 20-денний термін про зміну своїх реквізитів, які містяться в Заяві-замовленні.

6.3. Провайдер має право:

6.3.1. Провайдер самостійно визначає перелік послуг, що надаються Абоненту (п. 6 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295).

6.3.2. За власною ініціативою змінювати встановлені ним тарифи на послугу (послуги), про що сповіщати Абонента у строк не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня введення в дію нових тарифів, одним із способів:
- оприлюднення публікації у засобах масової інформації;
- розміщення відповідних оголошень в абонентських відділах Провайдера;
- шляхом розташуванням відповідної інформації на офіційному сайті Провайдера за адресою http://mclaut.com.

6.3.3. У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір.

6.3.4. Змінювати перелік та кількість телевізійних каналів, що входять до пакету телеканалів, повідомивши про це Абонента шляхом розташування відповідної інформації на офіційному сайті Провайдера за адресою http://mclaut.com та в абонентському відділі Провайдера.

6.3.5. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером в односторонньому порядку, з обов'язковим повідомленням про це абонентів на Сайті Провайдера - http://mclaut.com.

6.3.6. Повторно підключити Абонента до мережі після подання останнім відповідного звернення до абонентського відділу Провайдера, повного погашення заборгованості та внесення оплати за підключення згідно діючих тарифів Провайдера.

6.3.7. Припинити надання послуги (послуг) без попереднього інформування Абонента у випадках порушення Абонентом правил експлуатації та користування мережею або грубих порушень умов цього Договору, якщо це спричинило або може спричинити шкоду Провайдеру та/чи іншим абонентам. При цьому визначення рівня порушення визначається Провайдером виключно з його суб'єктивної точки зору і не підлягає роз'ясненню Абоненту.

6.3.8 Негайно відключити Абонента від мережі та припинити надання послуг без попереднього повідомлення, у разі якщо Провайдеру стане відомо, що Абонент здійснює ретрансляцію телеканалів, або запис телепрограм.

6.3.9. Не підключати та/або відключити підключене до мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

6.3.10. Проводити профілактичні й ремонті роботи телемережі і головної станції із перериванням надання послуг на час проведення зазначених робіт. У випадку виникнення значних аварій, Провайдер має право, без попереднього інформування Абонента, призупинити надання послуг, до повного усунення наслідків аварії.

6.3.11. Надсилати на електронну поштову скриньку Абонента новини Провайдера, повідомлення і т.п., при цьому такі листи вважаються інформацією, яка замовляється Абонентом.

6.3.12. Провайдер має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Провайдер зобов'язаний:

6.4.1. Зареєструвати Абонента шляхом присвоєння йому Особового рахунку.

6.4.2. Надавати Абоненту послуги кабельного телебачення за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов цього Договору.
Якість телевізійного сигналу гарантується при наявності якості від джерела телевізійних сигналів, прийнятих Провайдером.
Провайдер забезпечує роботу телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до неї цілодобово, сім днів на тиждень.

6.4.3. Забезпечувати справний стан обладнання та елементів мережі відповідно до технічних норм, проводити технічне обслуговування мережі.

6.4.4. Надавати Абоненту послугу протягом періоду, за який вчасно та у повному обсязі здійснено оплату за надані послуги, відповідно до умов цього Договору.

6.4.5. Провайдер зобов'язаний провести перерахунок абонентської плати (в рахунок майбутніх платежів) при умові неможливості надати послуги Абоненту з вини Провайдера протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання Абонентом письмової заяви на ім'я Провайдера, за одночасною наявністю нижченаведених обставин:

6.4.5.1. існування зафіксованого звернення до служби технічної підтримки Провайдера, протягом двох годин з моменту фактичного виникнення перерви;

6.4.5.2. фіксування системою моніторингу обладнання Провайдера перерви у роботі обладнання до якого підключено абонентське обладнання;

6.4.5.3. якщо перерва у наданні послуг склала більше 24 годин.

6.4.6. Усувати усі виникаючі неполадки телемережі, що пов'язані з погіршенням чи припиненням прийому телевізійного сигналу чи пошкодженням елементів розподільчої мережі в установлені строки.

6.4.7. Працівники Провайдера, направлені за зверненням Абонента для усунення пошкодження в роботі мережі та/або з інших причин, що виникають з цього Договору, повинні мати в наявності посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою Провайдера, та зобов'язані пред'явити посвідчення Абоненту на його вимогу.

6.4.8. Забезпечувати правильність застосування тарифів. Не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів інформувати Абонента про зміну діючих тарифів на послуги, зокрема розміру абонентської плати, шляхом визначеним у п.6.3.2. Договору.

6.4.9. Надавати вичерпну інформацію про тарифи на послуги, акції, забезпечувати правильність їх застосування під час тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги.

6.4.10. Забезпечувати усунення пошкоджень, що виникли з вини Абонента, за рахунок Абонента в узгоджений з ним термін, лише після проведення повної оплати Абонентом вартості ремонтних робіт.

6.4.11. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг.

6.4.12. Виконувати інші обов'язки, передбачені вимогами чинного законодавства України.

7. Тимачасове призупинення надання програмної послуги.

7.1. Надання програмної послуги може бути тимчасово призупинено на термін від 1 (одного) до 2 (двох) місяців за зверненням Абонента, на умовах передбачених п. 6.1.9 Договору.

7.2. Провайдер має право призупинити надання програмної послуги в односторонньому порядку, без попереднього попередження Абонента, у випадку порушення останнім умов даного Договору, в т.ч. у разі невиконання Абонентом його зобов'язань щодо виключно домашнього перегляду пакету телепрограм.

8. Відповідальність сторін.

8.1. Провайдер несе відповідальність перед Абонентом за ненадання чи неякісне надання послуг кабельного телебачення.

8.2. Провайдер не може гарантувати безупинного надання, доставки «телевізійного сигналу».

8.3. Провайдер не несе відповідальності за збої кодувань програм із супутників, збої трансляції, за технічний стан супутників, погіршення якості трансльованих телеканалів у наслідок неякісної передачі із супутників, наземних, мовних і ретрансляційних станцій, появ завад в ефірі в силу природних причин і метеорологічних умов.

8.4. Провайдер не несе відповідальності за припинення ретрансляції окремих каналів, внаслідок заборони на їхню трансляцію, зміни стандарту мовлення, обмеження аудиторії шляхом кодування сигналу безпосередньо власниками каналу, або заборони власниками каналів, чи законодавством мовлення окремих програм і аудіовізуальних творів, зміни розміру авторської винагороди і ліцензійної плати у відношенні каналів телебачення, що учинили за собою припинення доставки відповідного «телевізійного каналу», розриву договору з власниками телеканалів, програм, а також припинення мовлення, внаслідок реорганізації чи банкрутства телеканалу.

8.5. Провайдер не несе відповідальності за зміст каналів, що ретранслюються.

8.6. Абонент зобов'язується самостійно обмежити перегляд неповнолітніми телепередач, що мають обмеження на перегляд за віком.

8.7. Провайдер не несе відповідальності за перебої трансляції «телевізійного сигналу», унаслідок відключень електроенергії в цілому, а також за локальні (місцеві) від електроенергії в місцях підсилювачів, що тягнуть за собою відсутність «телевізійного сигналу» у житлових масивах і будинках, випадах крадіжки чи ушкоджень устаткування і кабелю, неправомірними діями третіх осіб.

8.8. Провайдер не несе відповідальності за якість Послуг при пошкодженнях абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях в роботі обладнання, що не належить Провайдеру, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Провайдером для надання Послуг за Договором.

8.9. Провайдер не несе відповідальності за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

8.10. Відсутність у Провайдера технічної можливості для надання послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

8.11. Провайдер не несе відповідальності за помилкове поповнення Абонентом чужого особового рахунку.

8.12. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента, щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному обсязі.

8.13. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами умов тарифних планів та переліку телевізійних каналів.

8.14. Абонент приймає на себе всю відповідальність за правильність внесення номеру особового рахунку при оплаті послуг будь – яким способом.

9. Обставини непереборної сили і інші обставини, які виключають відповідальність сторін.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, а також внаслідок дій третіх осіб, ухвалення актів державними органами і інших, незалежних від сторін обставин, які роблять неможливим своєчасне, повне і належне виконання сторонами своїх зобов'язань за даним договором.
Під обставинами непереборної сили, тобто обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне і належне виконання сторонами своїх зобов'язань за даним договором, сторони розуміють виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, гроза, блискавка, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту), дії громадської непокори, оголошена або неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, заколот, перерви в подачі електроенергії.
Крім цього, до зазначених підстав також відноситься пошкодження кабельно - провідникової продукції гризунами, пожежа та викрадення кабелів крадіями, припинення ретрансляції окремих каналів, унаслідок заборони на їхню трансляцію, зміни стандарту мовлення, обмеження аудиторії шляхом кодування сигналу безпосередньо власниками каналу, або заборони власниками каналів, чи законодавством мовлення окремих програм і аудіовізуальних творів, зміни розміру авторської винагороди і ліцензійної плати у відношенні каналів телебачення, що учинили за собою припинення доставки відповідного «телевізійного каналу», розриву договору з власниками телеканалів, програм, а також припинення мовлення, внаслідок реорганізації чи банкрутства телеканалу (перелік не є вичерпним).
Наявність обставин непереборної сили не залежать від волі Сторін договору та звільняє Провайдера та\або Абонента від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. У разі виникнення обставин непереборної сили, інших обставин, які виключають відповідальність сторін, сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу сторону впродовж 5 (п'яти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини. При цьому, Провайдер розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті http://mclaut.com, або іншим доступним способом.

9.3. Після припинення дії обставин непереборної сили, інших форс-мажорних обставин, які виключають відповідальність сторін, сторона, яка перебувала під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону впродовж 5 календарних днів з моменту закінчення дії зазначених обставини. При цьому, Провайдер розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному сайті http://mclaut.com, або іншим доступним способом.

9.4. У разі недотримання стороною, яка перебуває під дією форс-мажорної обставини, вимог п. 9.2. Договору, вона втрачає право посилатися на таку обставину, як на підставу для звільнення від відповідальності.

10. Порядок роботи із зверненнями та заявами Абонента.

10.1. Абонент має право подавати Провайдеру пропозицію, заяву, скаргу щодо надання послуг кабельного телебачення.
Звернення подаються у формі, передбаченій чинним законодавством України.

10.2. Абонент подає звернення, зателефонувавши до абонентського відділу Провайдера. При цьому, розгляд питання порушеного Абонентом, здійснюється лише після його відповідної ідентифікації Провайдером.

10.3. Для ідентифікації Абонента по телефону, працівник Провайдера запитує у Абонента голосовий пароль (відповідь на запитання, що вказане в заявці – замовленні послуг). Лише після підтвердження голосового паролю, Абонент може замовляти послуги, залишати повідомлення і заявки та робити інші можливі операції по телефону. Якщо Абонент не підтвердив голосовий пароль, то він зобов'язаний звернутись до абонентського відділу Провайдера особисто з документом, що ідентифікує його особистість.

10.4. Заяви Абонента, пов'язані з відмовою від користування послугами кабельного телебачення, призупинення дії Договору на обумовлений термін або розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та надсилаються поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подаються безпосередньо в абонентському відділу Провайдера.

10.5. Претензії Абонента стосовно розрахунків приймаються Провайдером протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

10.6. Акцептувавши цей Договір, Абонент погоджується з тим, що всі його звернення до телефонної служби підтримки Провайдера можуть бути записані, та відповідний запис буде зберігатись у Провайдера протягом 30 календарних днів.

10.7. Абонентський відділ Провайдера має багатоканальний телефон, що вказаний на сайті Провайдера.

10.8. На сайті Провайдера в розділі «Про нас» - зазначений час роботи абонентського відділу Провайдера, контактні телефони Служби технічної підтримки Провайдера та адреса для кореспонденції.

11. Порядок набуття чинності та припинення дії договору.

11.1. Договір в цій редакції вступає в дію з 1 вересня 2015 року.
Договір оприлюднений на сайті http://mclaut.com. та в абонентському відділі Провайдера.

11.2. Відповідно до п. 4.1. та 4.2 Договору, цей Договір набуває чинності для нових абонентів з моменту первинної оплати. Підтвердженням існуючого Абонента про приєднання до цього Договору є поповнення його Особового рахунку на будь-яку грошову суму після вступу в дію цього Договору.

11.3. У разі незгоди Абонента із внесеними Провайдером змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) календарних днів з дня опублікування таких змін. В такому випадку, Абонент повинен повідомити Провайдера про розірвання Договору особисто, подавши Заяву про розірвання Договору до абонентського відділу, в порядку зазначеному в п. 10.4. Договору.

11.4. Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користування послугами кабельного телебачення та/або внесення коштів Абонента на свій Особовий рахунок свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до цього Договору.

11.5. Договір є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.

11.6. З дня набрання чинності цим Договором усі попередні усні та письмові домовленості між Провайдером та Абонентом втрачають свою силу.

11.7. Договір може бути розірваний достроково:
- за ініціативою Абонента по письмовій заяві, яка має бути подана не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до визначеної дати;
- за ініціативою Провайдера при невиконанні Абонентом своїх обов'язків за Договором;
- за згодою Сторін.

12. Інші умови.

12.1. Абонент гарантує Провайдеру, що він володіє правами на приміщення Абонента, де здійснюється підключення послуг.

12.2. Акцептувавши даний Договір, Абонент тим самим надає згоду на використання, у разі необхідності, приміщень загального користування (споруд, будівель, нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку), механічного, електричного, технічного та іншого обладнання за межами або в межах місця надання послуги.

12.3. При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті - http://mclaut.com, не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

12.4. Абонент повідомлений і згідний із тим, що інформація про нього, в тому числі така, що може бути кваліфікована як Персональні дані, буде внесена до комп'ютерної бази даних Провайдера. Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Провайдера.

12.5. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

Google+